Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin nào?

  • Thông tin cá nhân cơ bản của người dùng (tên, địa chỉ liên hệ, nội dung liên hệ,….) 

Chúng tôi thu thập thông tin trên bằng cách nào? 

  • Các thông tin cá nhân khác của người dùng sẽ chỉ được thu thập khi các bạn đồng ý và tự nguyện cung cấp. 

Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin trên vào mục đích gì?

  • Xem xét phát triển website để đáp ứng với nhu cầu của người dùng
  • Phân tích các dữ liệu nhận được
  • Hỗ trợ người dùng kịp thời khi truy cập website
  • Giúp người dùng cập nhật tin tức một cách nhanh nhất